นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ไทยบิซิเนสโฮสต์ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา ไทยบิซิเนสโฮสต์เข้าใจดีว่าลูกค้า ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการรักษาความลับของข้อมูลของทางลูกค้า ดังนั้นไทยบิซิเนสโฮสต์จึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการ ดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

ข้อมูลที่ไทยบิซิเนสโฮสต์รวบรวมและเก็บรักษาไว้
ไทยบิซิเนสโฮสต์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ ไทยบิซิเนสโฮสต์

ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
ไทยบิซิเนสโฮสต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็น ความลับ ไทยบิซิเนสโฮสต์ได้จัดสรร ทรัพยากรซึ่งได้แก่ เงิน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของ ไทยบิซิเนสโฮสต์มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึง Firewalls Hardware Key Management Intrusion Detection and Assessment Technologies ส่วนบริการไทยบิซิเนสโฮสต์ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ไทยบิซิเนสโฮสต์ได้ใช้เทคโนโลยี เข้ารหัสข้อมูลที่ระดับ 256 บิท (256-bit encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าผ่านบริการไทยบิซิเนสโฮสต์ทาง อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไทยบิซิเนสโฮสต์ยัง กำหนดให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้

ไทยบิซิเนสโฮสต์มีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของไทยบิซิเนสโฮสต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าของ ไทยบิซิเนสโฮสต์มีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล
ไทยบิซิเนสโฮสต์พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลในบัญชีของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูล ของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อแผนกบริการของไทยบิซิเนสโฮสต์ เราจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบโดยเร็ว

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ไทยบิซิเนสโฮสต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในชั้นความลับของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ไทยบิซิเนสโฮสต์ได้ รับความยินยอมจากท่านอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร

การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า
เอกสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่ฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของไทยบิซิเนสโฮสต์ ในอนาคตไทยบิซิเนสโฮสต์อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน ความปลอดภัยที่ไทยบิซิเนสโฮสต์ใช้และบทบาทของ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ:
หมายเลขประจำตัวลูกค้า (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (password)
หลังจากท่านสมัครใช้บริการกับทางไทยบิซิเนสโฮสต์ของเราเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวซึ่ง ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ไทยบิซิเนสโฮสต์จะทราบหมายเลขประจำตัวลูกค้าของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน ไทยบิซิเนสโฮสต์ ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารหัสลับส่วนตัวของท่านได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยบุคคลอื่นแม้แต่ เจ้าหน้าที่ไทยบิซิเนสโฮสต์ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้
ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของท่านต่อ บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
คุกกี้ส์ (Cookies)
เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของไทยบิซิเนสโฮสต์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ไทยบิซิเนสโฮสต์ใช้คุกกี้ส์เพื่อ ให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของไทยบิซิเนสโฮสต์เป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของไทยบิซิเนสโฮสต์ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อ ช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของไทยบิซิเนสโฮสต์เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของ ลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและ รองรับกับการทำงานของคุกกี้ส์ จึงจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้
การรักษาความลับของข้อมูล
ไทยบิซิเนสโฮสต์ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ที่ระดับ 256 บิท เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าระบบและที่เกิดขึ้นจากการ ทำรายการบนเว็บไซต์ของไทยบิซิเนสโฮสต์ ในการเข้ารหัสนั้น SSL ทำการสลับที่ข้อมูลและแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งทำให้ผู้อื่น ที่ไม่ใช่ไทยบิซิเนสโฮสต์ไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้
อีเมล์
ไทยบิซิเนสโฮสต์เก็บรักษาอีเมล์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างท่านกับไทยบิซิเนสโฮสต์ รวมทั้งอีเมล์แอดเดรส และคำชี้แจงจาก ไทยบิซิเนสโฮสต์ต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง ในบางครั้งทางไทยบิซิเนสโฮสต์อาจ ติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าไทยบิซิเนสโฮสต์มีบริการบางอย่างที่เหมาะกับความต้องการของท่าน นอกเหนือจากบริการที่ ท่านใช้อยู่เป็นประจำ
ไทยบิซิเนสโฮสต์ขอเรียนให้ท่านทราบว่าอีเมล์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อมูลจึงไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ท่านไม่อาจทราบได้ ว่าข้อความที่ท่านส่งจะไปถึงผู้รับที่ท่านต้องการจริงและไม่มีบุคคลอื่นอ่านได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเอง โปรดทราบว่าการติดต่อไทยบิซิเนสโฮสต์ผ่านทางอีเมล์แอดเดรสของไทยบิซิเนสโฮสต์ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของไทยบิซิเนสโฮสต์ เหมาะสำหรับ ใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับไทยบิซิเนสโฮสต์หรือบริการของไทยบิซิเนสโฮสต์ที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือความลับของข้อมูลลูกค้า
บุคคลที่สามและเว็บไซต์จำข้อมูล (Consolidators)
เว็บไซต์บางแห่งมีการเสนอให้บริการจำข้อมูลส่วนตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการป้อนรหัสประจำตัว รหัสลับส่วนตัว และอื่นๆ โดยท่านต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์ประเภทนี้ก่อน ไทยบิซิเนสโฮสต์ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆให้กับเว็บไซต์ดังกล่าว
ไทยบิซิเนสโฮสต์รวบรวมข้อมูลอะไร เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน
การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing) : ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของไทยบิซิเนสโฮสต์ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลด ข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ : เว็บไซต์ของไทยบิซิเนสโฮสต์จะไม่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าหรือ ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง